Amaç ve Hedefler

Bu projenin amacı, kaynaştırma sınıflarında görev yapan okul öncesi öğretmenlerinin doğal sınıf etkinlikleri, rutinleri ve geçişleri sırasında özel gereksinimli çocukların öğrenmesini desteklemelerine yardımcı olmak amacıyla Amerika Birleşik Devletleri’nde geliştirilmiş ve etkililiği deneysel çalışmalarla kanıtlanmış (Snyder, Hemmeter, McLaughlin, Algina, Sandall ve McLean, 2011) Erken Öğrenmede Gömülü Öğretim: Okul Öncesi Öğretmenleri için Araçlar (ERÖGÖM; Snyder, Hemmeter, Sandall ve McLean, 2007; Snyder, Hemmeter, Sandall, McLean ve McLaughlin, 2013) isimli erken eğitim programın kültürümüz ve okul öncesi eğitim sistemimizin özellikleri göz önünde bulundurularak uyarlanması ve etkililiğinin iki farklı mesleki gelişim modeli, (1) ERÖGÖM (4 çalıştay)  ve (2) ERÖGÖM (4 çalıştay)+Sınıf-içi Koçluk, kullanılarak denenmesidir.

Bu amaç doğrultusunda proje 3 aşamadan oluşmaktadır. Aşama 1’de ERÖGÖM erken eğitim programı kapsamındaki eğitim materyallerinin, sınıf-içi koçluk modelinin ve çalışmada kullanılacak olan ölçeklerin ve formların uyarlaması yapılacaktır. Aşama 2’de Aşama 1 sırasında uyarlaması yapılan materyallerin, sınıf-içi koçluk modelinin ve ölçeklerin kullanışlılığının ve uygulanabilirliğinin incelenmesi amacıyla pilot çalışma yapılması ve pilot çalışmanın bulguları doğrultusunda uyarlaması yapılan materyaller üzerinde ek revizyonların tamamlanması planlanmaktadır. Aşama 3’te ise uyarlaması tamamlanan erken eğitim programının etkililiği iki farklı mesleki gelişim modeli kullanılarak test edilecektir.

Önerilen projenin her bir aşamasında aşağıdaki araştırma sorularına yanıt aranacaktır:

 1. Aşama: Uyarlama çalışması
  1. Uyarlaması yapılan ERÖGÖM erken eğitim programı ülkemizdeki okul öncesi öğretmenleri tarafından kaynaştırma eğitimi sınıflarında özel gereksinimli çocukların öğrenmelerini desteklemek amacıyla kullanılabilir mi?
  2. Uyarlaması yapılan sınıf-içi koçluk modeli ülkemizdeki okul öncesi öğretmenlerine kaynaştırma eğitimi sınıflarında gömülü öğretim uygulama yardımı sunmak için kullanılabilir mi?
 1. Aşama: Pilot çalışma ve ilave revizyon çalışması
  1. Uygulanan ERÖGÖM erken eğitim programı ve mesleki eğitim modeli çalışmaya katılan okul öncesi öğretmenlerinin gömülü öğretimi doğru ve sık olarak kullanmasında etkili midir?
  2. Okul öncesi öğretmenlerinin gömülü öğretimi doğru ve sık olarak kullanması ile özel gereksinimli çocukların hedeflerinde belirtilen davranışları doğru olarak sergilemeleri arasındaki ilişki nedir?
  3. Uyarlaması yapılan ERÖGÖM erken eğitim programı ülkemizdeki okul öncesi öğretmenleri tarafından kaynaştırma eğitimi sınıflarında özel gereksinimli çocukların öğrenmelerini desteklemek amacıyla kullanılabilir mi?
  4. Uyarlaması yapılan sınıf-içi koçluk modeli ülkemizdeki okul öncesi öğretmenlerine kaynaştırma eğitimi sınıflarında gömülü öğretim uygulama yardımı sunmak için kullanılabilir mi?
 1. Aşama: Ana uygulama çalışması
  1. Araştırmaya katılan okul öncesi öğretmenlerinin dahil oldukları mesleki gelişim modeli ile gömülü öğretimi doğru ve sık olarak kullanmaları arasındaki ilişki nedir?
  2. Çalışmaya katılan çocukların hedef davranışları öğrenme düzeyleri öğretmenlerinin dahil oldukları mesleki gelişim modeline göre farklılık göstermekte midir?
  3. Farklı mesleki gelişim programlarına dahil olan okul öncesi öğretmenlerinin katıldıkları mesleki gelişim programına ilişkin görüşleri nelerdir?
  4. Farklı mesleki gelişim programlarına dahil olan okul öncesi öğretmenlerinin gömülü öğretime ilişkin görüşleri nelerdir?