Özgün Değer

Bu projenin, 5 önemli özelliği nedeniyle eğitim sistemimize, ulusal ve uluslararası literatüre katkıda bulunacağı ve bu nedenle özgün bir değere sahip olduğu düşünülmektedir:

Kaynaştırma eğitimini destekleme: Yapılan yasal düzenlemeler neticesinde ülkemizde okul öncesi dönemde kaynaştırma eğitimi sınıflarında eğitim-öğretimine devam eden okul öncesi yaş grubundaki çocuk sayısında önemli bir artış görülmeye başlamış ve bu artışın okul öncesi eğitiminin yaygınlaşmasına paralel olarak önümüzdeki yıllarda giderek hızlanması beklenmektedir. Kaynaştırma eğitimi sınıflarında yer alan öğrenci sayısındaki artışa rağmen, okul öncesi öğretmenlerinin kaynaştırma ortamlarında özel gereksinimli küçük çocuklarların ihtiyaçlarını karşılama ve bilimsel dayanaklı öğretim yöntemlerini kullanarak öğrenmelerini destekleme konusunda kendilerini yetersiz hissettikleri araştırmalar tarafından ortaya konmuştur. Bu proje kapsamında ülkemize adapte edilmesi planlanan erken eğitim programı, okul öncesi öğretmenlerinin bu sorunlarına çözüm bulmak açısından ülkemizde geliştirilen ve geliştirilme aşamasında olan birkaç programdan biri olacağı için özgün bir değere sahiptir.

Özel gereksinimli çocukların kaynaştırma eğitimi ortamlarında öğrenmesini destekleme: Kaynaştırma eğitiminin sadece özel gereksinimli çocukların fiziksel olarak aynı yaştaki normal gelişim gösteren akranlarıyla aynı eğitim ortamlarına yerleştirilmesi olarak uygulanmasının ötesine geçilebilmesi ve bu ortamlarda özel gereksinimli çocukların gelişim ve öğrenmelerinin bireysel ihtiyaçları doğrultusunda desteklenmesi için öğretmenlerin sınıf etkinlikleri, rutinleri ve geçişleri sırasında doğal akışı bozmadan uygulayabilecekleri öğretim yaklaşımlarına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu proje böyle bir öğretim yaklaşımını (gömülü öğretim) okul öncesi sınıflarında kullanılmak üzere ülkemize kazandırmayı amaçladığı için özgün bir değere sahiptir.

Öğretmenler için mesleki gelişim alanına katkı: Ülkemizde ve yurt dışında yapılan bilimsel araştırmalarda, okul öncesi öğretmenlerinin, gömülü öğretim gibi kaynaştırma eğitimini destekleyen bilimsel dayanaklı uygulamaları kullanmak için uygulama sırasında etkili bir şekilde sunulan mesleki gelişim desteğine ihtiyaç duyduklarını ortaya koymaktadır. Bu proje, iki farklı mesleki gelişim modelinin (ERÖGÖM Çalıştay ve EREGÖM Çalıştay+Sınıf-içi Koçluk) öğretmenlerin gömülü öğretimi doğru ve sık kullanmaları ile çocukların öğrenme performansları üzerindeki etkilerini incelemesi bakımından ülkemizde ve uluslararası alanyazında yapılan ilk çalışmalardan biri olduğu için özgün bir değere sahiptir.

Erken eğitim programının uyarlanma potansiyeli: Gömülü öğretim okul öncesi dönemde olduğu gibi ilkokul, ortaokul ve lise kademelerinde de özel gereksinimli çocuklara beceri ve kavram öğretiminde kullanılan bir yaklaşımdır. Bu proje, uyarlanması planlanan gömülü öğretim konulu erken eğitim programının ilave revizyonlar ile temel eğitimde kullanılma potansiyeli olması bakımından özgün bir değere sahiptir.

Sınıf-içi koçluk modelinin uyarlanma potansiyeli: Bu proje, uyarlanması planlanan sınıf-içi koçluk modelinin, okul öncesi ve temel eğitim kademesinde çalışan öğretmenlere diğer bilimsel dayanaklı öğretim yaklaşımlarını kullanma becerisi kazandırmayı amaçlayan programlarda kullanılmak üzere uyarlanma potansiyeli olması nedeniyle özgün bir değere sahiptir.